Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

Irritum
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viairmelin irmelin
Irritum
1471 fd60
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
Irritum
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaimbryk imbryk

July 16 2019

Irritum
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Irritum
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
Irritum
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Irritum
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
Irritum
0425 a7b9 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin

June 30 2019

Irritum
1561 6f90
Irritum
7294 58f0 500
Reposted fromtoganja toganja viairmelin irmelin
Irritum
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Irritum
To najgorsze uczucie na świecie, kiedy nie pamięta cię ktoś, o kim ty nie możesz zapomnieć.

June 14 2019

Irritum
2254 1217 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Irritum
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie viaimbryk imbryk

June 09 2019

Irritum
Nie ma znaczenia jak wolno idziesz, dopóki się nie zatrzymasz.
— Konfucjusz
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viairmelin irmelin
Irritum
3115 9cea 500
Reposted fromxmvdzix xmvdzix viaimbryk imbryk
Irritum
7534 eddf 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viairmelin irmelin
Irritum
7649 aa6d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Irritum
Irritum
4914 c535
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl