Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

Irritum
2962 0ce9
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
Irritum

July 29 2018

0246 4ec4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viairmelin irmelin
Irritum
5324 057d 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin

July 23 2018

Irritum
1132 8ad6
6437 04f2 500
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
Irritum
9866 4911
Reposted from21gramow 21gramow viaxannabelle xannabelle
Irritum
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viaxannabelle xannabelle

July 19 2018

9848 49fd
Irritum
Irritum
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

July 14 2018

Irritum
Reposted fromsowaaa sowaaa viaoutoflove outoflove
Irritum
5384 50c4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola

June 30 2018

Irritum
3648 a47d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxannabelle xannabelle
Irritum
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaxannabelle xannabelle

June 25 2018

Irritum
The woods are lovely dark and deep
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaxannabelle xannabelle
Irritum
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
Irritum
1485 ec31 500
Reposted from4777727772 4777727772

June 20 2018

Irritum

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl