Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

Irritum

February 14 2017

Irritum
2837 a62a

July 10 2015

Irritum
Irritum
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaBeetlebum Beetlebum
Irritum
Reposted fromlifeless lifeless viaBeetlebum Beetlebum
Irritum
Irritum
8398 d8de 500
Reposted fromMatijaszek Matijaszek viaBeetlebum Beetlebum
Irritum
" Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym świecie.
  Pesymista obawia się, że to prawda."


Hannibal, sezon 3, odcinek 4


Zaczynam się obawiać.
Reposted bycytatyfairylandcolorfulvillainemptyspacesslittlewhiteliesnuttirmelinlonelypassengerasylopathelineladesperateeewabnicuvoukpandorciaizannadancingwithaghostpiehusbadbloodtakenloginbeliveinmejethraniskowoSkydelanyeanneirmelinblacktoblackegoisteesztukamatorkadividesperateeefinatkaasylopathdontbemadoversensitivenezavisanzoopaRavynaparafinaeterniawarkoczniskowo

July 09 2015

Irritum
8034 dc00
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakatkad katkad

July 07 2015

Irritum
Reposted fromshakeme shakeme viaBeetlebum Beetlebum
Irritum
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viaminimon minimon

July 04 2015

Irritum
3864 1d30 500
Irritum

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski

July 03 2015

Irritum

July 02 2015

June 28 2015

Irritum
1254 e831 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaBeetlebum Beetlebum
Irritum
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

Irritum
7105 55f0 500
Reposted fromrol rol viaBeetlebum Beetlebum

June 21 2015

1048 4503 500
Reposted fromsunlight sunlight viaBeetlebum Beetlebum
Irritum
8334 fd78
Reposted frombluuu bluuu viamysunshine mysunshine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl