Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

Irritum
Irritum
Irritum
2630 f935 500

August 10 2017

Irritum
Irritum
7326 b8fa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 31 2017

Irritum

July 26 2017

Irritum
8992 01b4 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaidjet idjet
Irritum
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viaapanas apanas

July 25 2017

Irritum
4036 1b13
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viapeepingtom peepingtom
Irritum
7310 0f5c
Reposted fromagridoce agridoce viafckit fckit
Irritum
Irritum
7311 7825
Irritum
6280 1469 500
Reposted frommowmihou mowmihou viamaryjanejanis maryjanejanis
Irritum
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viatout tout
Irritum
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viamerce merce

July 20 2017

Irritum
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viabreatheslow123 breatheslow123
Irritum
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 18 2017

Irritum
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl